Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok,

upravujúci dohodou, v znení Občianskeho a Obchodného zákonníka, vzťah prenajímateľa a nájomcu pri zapožičaní bicyklov v prevádzke POŽIČOVŇA BICYKLOV VILLA IVICA, prevádzkovanú spol. IVICA SK, s.r.o., so sídlom Štefunkova 23, 821 03 Bratislava, SR, IČO: 46 551 450, Vložka číslo:  79864/B, s prevádzkou na adrese: Juraj Lím /Apartments - Restaurant VILLA IVICA, Karpatská 107/109, 900 33 Marianka, SR, zastúpená konateľom spoločnosti Jurajom Límom.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ Požičovne bicyklov VILLA IVICA, spoločnosť IVICA SK, s.r.o. prenajíma bicykle a ich doplnkovú výstroj tretím osobám na základe Zmluvy o nájme. Na takýto druh podnikateľskej činnosti má zakúpenú príslušnú živnosť uvedenú v platnom zápise spoločnosti v Obchodnom registri SR. Nájomca si prenajíma predmet nájmu slobodne, bez nátlaku a po dôkladnom uvážení i zhodnotení svojich fyzických či duševných schopností a predpokladov, resp. po uvážení i zhodnotení fyzických či duševných schopností a predpokladov maloletých osôb, ktorým je rodičom, resp. zákonným zástupcom. Nájomca sa vo vlastnom záujme dôkladne oboznámi s predmetom nájmu, jeho technickými dispozíciami, možnosťami, technickými limitmi, terénnymi možnosťami užitia predmetu nájmu (napr. vybrané trasy v danej lokalite, stav počasia a jeho prognóza, technická náročnosť tratí a pod.). Po zbežnej kontrole predmetu nájmu a jeho akceptácii, pristupuje k podpisu nájomnej zmluvy, v ktorej bude okrem iného uvedené: jeho meno a priezvisko na základe predloženia min. dvoch platných preukazov s fotografiou (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, alebo vodičský preukaz), prípadne, ak ide o uzavretú skupinu viacerých osôb, mená a priezviská skupiny, ktorú zastupuje (v prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa názov a adresa sídla spoločnosti, IČO, DIČ a meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a ČOP osoby, ktorá môže v mene právnickej osoby konať a zaväzovať), ďalej termín (dátum) a čas nájmu (od/do), počet prenajatých bicyklov s výstrojom, výška kum. depozitu (min. =100,00 € za prenajatý bicykel) a predpokladaná konečná cena nájmu v zmysle platného cenníka služieb POŽIČOVŇA BICYKLOV VILLA IVICA. Nájomca môže predmet nájmu odmietnuť, ak predmet nájmu nevyhovuje budúcemu zmluvnému vzťahu (napr. technický stav a pod.). Nájomca je povinný absolvovať pre jazdou krátku písomnú (viď. znenie cit. Zmluvy o nájme), prípadne, v osobe poverenej prevádzkovateľom služby, tiež verbálnu inštruktáž a ponaučenie o predmete nájmu, jeho bezpečnostných rizikách, ich dostatočnej prevencii, o núdzových postupoch v prípade škody, úrazu a pod. a tiež o možnostiach využitia predmetu nájmu v danom prostredí, čo potvrdí nájomca vlastným podpisom v ZMLUVE O NÁJME. Predmet nájmu je možné zaobstarať prostredníctvom internetovej rezervácie /vyplneného formuláru umiestneného na stránke www.ivica.sk, telefonicky na +421/902/22 33 22, alebo osobne na prevádzke /recepcii objektu APARTMENTS - RESTAURANT VILLA IVICA, Karpatská 107, 900 33 Marianka, SR. Cena za prenájom, spolu s zálohovou kauciou /depozitom, je splatná pri prevzatí predmetu nájmu (prebratí bicyklov s výstrojom), alebo dohodou uhradením zálohovej faktúry prenajímateľa. Ak po operatívnej obojstrannej dohode oboch zmluvných strán (prenajímateľa a nájomcu) dôjde k mimoriadnemu predĺženiu výpožičného času predmetu nájmu, nájomca rozdiel ceny doplatí pri vrátení predmetu nájmu prenajímateľovi.

2. VYBRANÉ POVINNOSTI NÁJOMCU PRE JAZDOU

Pred nástupom na výpožičnú jazdu je cyklista - nájomca povinný uviesť predpokladaný čas návratu do cieľovej stanice (ŠTART/CIEĽ výpožičnej trasy, t.j. recepcia hotela/reštaurácie na adrese: APARTMENTS - RESTAURANT VILLA IVICA, Karpatská 107, 900 33 Marianka, Slovenská republika). Ak sa obe strany dohodnú, je možné čas nájmu predĺžiť obojstrannou dohodou a to za predpokladu, že na uvedený čas, v ktorom by malo nastať predĺženie výpožičného času (predĺženie nájmu), nie je kontrahovaný ďalší, prípadne potenciálny klient. Predĺžiť výpožičný čas je možné len so súhlasom prenajímateľa, alebo ním poverenej osoby. O takejto nutnosti včasného vrátenia predmetu nájmu a nemožnosti operatívne dohodou predĺžiť predmet nájmu, prenajímateľ, alebo osoba ním poverená, včas nájomcu upozorní. Nájomca je takýto pokyn povinný rešpektovať a predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi včas a riadne a to podľa pôvodne dohodnutého výpožičného času. Ak prenajímateľ včas a riadne neodovzdá predmet nájmu, je okrem doplatku prenájmu, povinný tiež prenajímateľovi uhradiť všetky vzniknuté škody! Ďalej je prenajímateľ - cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť so svojou vybranou traťou a prekážkami a to v prípade potreby i vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý si zvolí ľubovoľnú cyklistickú trať, je povinný počas celej výpožičnej doby a najmä pri jazde na bicykli, sa neustále a opakovane presviedčať, či svojou činnosťou neohrozuje seba, iného cyklistu, chodcov, či iného účastníka cestnej premávky, okolitú faunu a flóru, majetok tretích strán a pod. Prenajímateľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody na požičanom bicykli či jeho výstroji v ich nadobúdajúcich cenách. Pri odcudzení bicykla, či jeho výstroja, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu bicykla a/alebo výstroja v nadobúdajúcej hodnote. Nájomca je povinný v prípade akejkoľvek náhle vzniknutej vady, resp. náhleho poškodenia bicykla, či jeho výstroja, prerušiť jeho užívanie a odovzdať na opravu prenajímateľovi. Užívanie poškodeného bicykla, či jeho výstroja, je považované za úmyselné poškodzovanie.

3. BEZPEČNOSŤ CYKLISTICKEJ VÝSTROJE.

Cyklista - nájomca môže používať iba cyklistickú výstroj a to len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Cyklista je povinný počas celej výpožičnej doby a najmä pri jazde na bicykli používať zapožičanú ochrannú prilbu hlavy (v cene nájmu), prípadne ďalšie ochranné prvky, ktoré sú v základnej cene nájmu (pri zníženej viditeľnosti predné a zadné bicyklové svetlo, reflexné pásky, prípadne reflexnú vestu a pod.).

4. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOB JAZDY

Cyklista - nájomca, i ako účastník cestnej premávky, musí mať dostatočný prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu a povrchu zvolenej trate, jednotlivých prekážok a prípadných nebezpečných úsekov – hlavne križovania sa s turistickými chodníkmi, chodníkmi pre chodcov i cestami pre motorové vozidlá.

5. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM, K FAUNE, FLÓRE A OKOLIU

Každý na zvolenej cyklistickej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista - nájomca, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozostup medzi cyklistami v skupine, počas jazdy v prírode a pod. musí byť dostatočný, minimálne však 20 m. Rozostup medzi cyklistami jazdiacimi na vozovke v rámci cestnej premávky, či na cyklistickom chodníku, musí byť taktiež dostatočný a to na včasné ubrzdenie, či bezpečné obchádzanie či predchádzanie prekážky a pod.

6. PREDBIEHANIE

Na vybraných cyklistických tratiach, presnejšie ich častiach, sa neodporúča predbiehanie a Cyklista - nájomca je povinný dodržiavať smer jazdy.

7. DODRŽIAVANIE OZNAČENIA

Cyklista - nájomca sa v prírodnom prostredí musí pohybovať hlavne po označených oficiálnych cyklistických tratiach a cestách a vyhýbať sa úsekom, ktoré nie sú určené pre jazdu bicyklom.

8. POSKYTNUTIE POMOCI

Pri úraze počas jazdy (výpožičnej doby) je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz svoj či inej osoby oprávnenej (poverenej) osobe prevádzkovateľa a to na t. č. +421/905/230 813, alebo na recepciu alebo na recepciu APARTMENTS - RESTAURANT VILLA IVICA, t.j. +421/902/22 33 22, prípadne na tiesňové číslo 112, alebo 155. Oprávnenou osobou je majiteľ, alebo poverený zástupca prevádzkovateľa/prenajímateľa. Ohlasovacie miesto je ŠTART/CIEĽ výpožičnej trasy, t.j.  recepcia hotela/reštaurácie na adrese: APARTMENTS - RESTAURANT VILLA IVICA, Karpatská 107, 900 33 Marianka, Slovenská republika.

9. UPOZORNENIE

Cyklista - nájomca si požičiava predmet nájmu – bicykel s výstrojom a ochrannými prvkami, výlučne na vlastnú zodpovednosť. Osobám mladším ako 18 rokov je prenájom bicykla s výstrojom umožnený len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať predmet nájmu len v sprievode rodiča.

10.PRI PRENÁJME BICYKLA JE ZAKÁZANÉ:

  1. Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti s predmetom nájmu, okrem jazdenia na bicykli.
  2. Zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania predmetu nájmu, ale i značenia tratí, prekážok a informačných tabúľ.
  3. Zákaz použitia zapožičanej veci (bicykla, jeho súčastí a ochranných prostriedkov a i.) deťom bez dohľadu zodpovednej plnoletej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu prenajímateľ /nájomca, počas doby nájmu.
  4. Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov, psychotropných a omamných látok počas doby nájmu.
  5. Zákaz používania sklenených nádob počas doby nájmu.
  6. Zákaz fajčiť počas doby nájmu.
  7. Zákaz vstupu s otvoreným ohňom počas doby nájmu.
  8. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy na oficiálnych bicyklových tratiach, resp. po vozovke v cestnej premávke, cyklistickom chodníku a pod., počas doby nájmu.

11.ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA:

Cyklista - nájomca sa zaväzuje, okrem iného, tiež dodržiavať pravidlá slušného a morálneho správania sa k ľudom i okoliu a v prírode si počínať s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia. Cyklista - nájomca, na cyklistických chodníkoch, na cestnej vozovke a vo voľnej prírode i mimo označených tratí, berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ – prenajímateľ vyhlasuje, že nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu na osobných veciach a zdraví nájomcu /nájomcov a ani na škode či zdraví tretích strán, ktorá vznikne použitím predmetu nájmu prenajímateľom. Obe zmluvné strany sa dohodli, že v prípade právneho sporu bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, určený územno-právne podľa sídla prenajímateľa.

V Marianke, dňa 01.07.2020

Juraj Lím, konateľ spoločnosti IVICA SK, s.r.o.