Penzión & Reštaurácia Ivica

OBJEDNAJ WELLNESS

Prevádzkový poriadok wellness

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK WELLNESS VILLA IVICA

upravujúci hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia,ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní osobných služieb spojených s prevádzkovaním privátneho wellness v ubytovacom zariadení Apartments - Wellness - Restaurant VILLA IVICA.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA ZARIADENIA

Názov a adresa prevádzky: Apartments - Wellness - Restaurant VILLA IVICA,

Karpatská 107, 900 33 Marianka, BSK/SR/EÚ (ďalej len VILLA IVICA)

Obchodné meno prevádzkovateľa: IVICA SK, spol. s r. o. (platca DPH)

Sídlo prevádzkovateľa: Štefunkova 23, 821 03 Bratislava, BSK/SR/EÚ

IČO: 46 551 450

IČ DPH: 2023454950

Zodpovedný vedúci: Kristína Slámová

Telefonický kontakt: +421 948 468 661

e-mail: villa@ivica.sk

DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Druh služieb wellness VILLA IVICA: samostatne stojaca exteriérová barellová fínska sauna (max. 4 osoby), infra sauna (max. 2 osoby), profi vírivka WELLIS (max. 3 osoby), ochladzovacia kaďa (max. 1 osoba), studená sprcha (max. 1 osoba), odpočívacia miestnosť (vykurovaný interiér pre max. 3 osoby), prezliekacia šatňa (vykurovaný interiér v budove ubytovacieho zariadenia).

SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽBY

Privátny (s vylúčením tretích osôb vo vyhradenom zakúpenom prevádzkovom čase), resp. súkromný wellness, je k dispozícii nielen klientom ubytovaným vo VILLA IVICA počas ich pobytu, ale aj neubytovaným klientom - širokej verejnosti a to na základe on-line alebo telefonickej rezervácie vopred. Klienti môžu wellness, čo by separátne spoplatnenú doplnkovú službu v ponuke VILLA IVICA, využívať vo vyhradených hodinách prevádzkovej doby a to na vlastnú zodpovednosť, avšak len v súlade s pravidlami a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou tohto prevádzkového poriadku. V súlade s prevádzkovým poriadkom sú klienti zároveň povinní počínať si počas celej doby využívania služby tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Služba wellness je určená predovšetkým zdravým osobám. Wellness služby sa neodporúčajú osobám trpiacim cievnymi a srdcovými ochoreniami, zápalovými ochoreniami vnútorných orgánov a ochoreniami dýchacieho systému. Vstup do wellness sa neodporúča ani osobám trpiacim psychózami, klaustrofóbiou. Do wellness nie je povolený prístup ani osobám, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou, kožnými vyrážkami, otvorenými hnisavými, alebo krvavými ranami a pod. Wellness nie je povolené ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami a tiež bacilonosičom, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba.  Využívanie wellness nie je určené ani pre ľudí (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom poverenej osoby alebo im boli dané pokyny ako správne používať zariadenie. Deti, s podmienkou veku min. 10 rokov pre vstup do wellness, by mali byť neustále pod dohľadom sprevádzajúcej plnoletej osoby, čím sa zabezpečí jednak dohľad nad nimi, ale aj dozor, že sa nebudú hrať so zariadením a nespôsobia škodu na majetku. Prevádzkovateľ Wellness VILLA IVICA nezodpovedá za žiadne škody na zdraví, živote či majetku, ktoré vzniknú klientom ak nedodržia, resp. nebudú akceptovať a dodržiavať regulatívy, zákazy či odporučenia uvedené v znení tohto prevádzkového poriadku a tiež príslušných zákonov SR.  

Wellness sa nachádza na vyvýšenom, mimoúrvňovom separátnom, čiastočne prestrešenom, uzavretom a vizuálne oddelenom krytom exteriéri ubytovacieho zariadenia VILLA IVICA, ktoré bolo prostredníctvom externej firmy prerobené a prispôsobené na tento účel. Z dôvodu umiestnenia nášho wellness sa vyslovene neodporúča využitie tejto služby straším ľuďom, ľuďom s pohybovým či mentálnym handycapom, akútnou či trvalou poruchou pohybového aparátu, zraneným a pod., nakoľko k miestu prevádzkovania služby wellness vedú pomerne strmé schody cez nekrytý exteriér. Pred vstupom do wellness je k dispozícii malá prezliekacia miestnosť umiestnená v separátnom, vykurovanom a uzamykateľnom interiéri ubytovacieho zariadenia, ktorá slúži ako šatňa / prezliekáreň.

TECHNICKÉ ÚDAJE K EXTERIÉROVEJ BARELOVEJ SAUNE

Kapacita zariadenia: 4 osoby 

Saunová pec: SAWO Finland

Saunový regulátor určený na reguláciu teploty sa nachádza na tele saunovej piecky a ovláda sa manuálne, tak teplota, ako aj čas ohrevu sauny

Certifikované konštrukčné drevo nastavované zubovitým spojom, stužené dvoma ocelovými obvodovými páskami

Pripájacie napätie: 380 V

Všetka elektroinštalácia je pod regulatívom platnej revíznej správy

Bezpečnostné sklo tepelne tvrdené

Certifikované osvetlenie vo vnútri sauny

Prednastaviteľná max. teplota vo vnútri sauny: 100°C

Doporučená min./opt. prednastaviteľná prevádzková teplota: 80-90°C

TECHNICKÉ ÚDAJE K INTERIÉROVEJ INFRA SAUNE

Kapacita zariadenia: max. 2 osoby 

Saunová infra pec: ..........

Saunový regulátor určený na reguláciu teploty sa nachádza na prednej stene infra sauny a ovláda sa digitálne, tak teplota, ako aj čas ohrevu sauny, doba saunovania a pod.

Certifikované konštrukčné drevo nastavované zubovitým spojom, stužené do samonosnej konštrukcie tela suany

Pripájacie napätie: 220 V

Všetka elektroinštalácia je pod regulatívom platnej revíznej správy

Bezpečnostné sklo tepelne tvrdené

Certifikované osvetlenie vo vnútri sauny

Prednastaviteľná max. teplota vo vnútri sauny: 60°C

Doporučená min./opt. prednastaviteľná prevádzková teplota: 50-55°C

TECHNICKÉ ÚDAJE K EXTERIÉROVEJ PROFI VÍRIVKE WELLIS

Kapacita zariadenia: max. 3 osoby

Výrobca: WELLIS

Zastúpenie pre SR:  

Ovládací regulátor určený na reguláciu teploty, ovládanie trysiek, automatickú filtráciu, LED svetla, času a pod. sa nachádza na tele akrylátovej vane virívky a ovláda sa čiastočne manuálne čiastočne programovaním režimov (výlučne v osobe zaškoleného personálu)

Pripájacie napätie: 220 V

Certifikované konštrukčné izolované riešenie vírivky: WELLIS

V zásuvke vírivky je integrovaný prúdový chránič dodaný výrobcom WELLIS

Všetka elektroinštalácia je pod regulatívom platnej revíznej správy

Celý elektrický obvod sa traktu wellness je chránený duplicitne ďalším prúdovým chráničom

Originál certifikované LED osvetlenie vo vnútri vírivky je inštalované výrobcom

Doporučená min./opt. prednastavená prevádzková teplota vo vírivke: 37°C

Max. nastaviteľná prevádzková teplota vo vírivke: 40°C

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SAUNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Spôsob poskytovania služby: Privátny a súkromný wellness, je k dispozícii nielen klientom ubytovaným vo VILLA IVICA počas ich pobytu, ale aj neubytovaným klientom – širokej verejnosti a to na základe on-line alebo telefonickej rezervácie vopred. Klienti môžu wellness, čo by separátne spoplatnenú doplnkovú službu, využívať vo vyhradených hodinách prevádzkovej doby a to na vlastnú zodpovednosť, avšak len v súlade s pravidlami a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou tohto prevádzkového poriadku. V súlade s prevádzkovým poriadkom sú klienti zároveň povinní počínať si počas celej doby využívania služby tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE

Pobyt vo wellness je určený predovšetkým zdravým osobám.  Saunovanie je zakázané pre osoby, ktoré trpia nasledujúcimi ochoreniami: Ochorenia srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, najmä s insuficienciou, stavy po čerstvom infarkte myokardu, arytmie, myokarditídy, hypertenzia, všetky akútne, infekčné, horúčkové ochorenia, bacilonosičstvo, infekčné kožné ochorenia, hypertyreóza, zápalové ochorenia vnútorných orgánov (žlčníka, pankreasu, vaječníkov, semenníkov, obličiek), osoby s kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom, epilepsia, neurovegetatívne poruchy, niektoré psychózy, klaustrofóbia. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré sú po požití alkoholických nápojov, silných liekov a drog.  Využívanie wellness nie je určené ani pre ľudí (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom poverenej osoby alebo im boli dané pokyny ako správne používať zariadenie. Deti by mali byť pod dohľadom, čím sa zabezpečí jednak dohľad nad nimi, ale aj dozor, že sa nebudú hrať so zariadením a nespôsobia škodu na majetku. Saunovanie sa neodporúča u osôb vo veku nad 60 rokov.

OVLÁDANIE ZARIADENÍ VO WELLNESS VILLA IVICA

Prevádzkované zariadenia, najmä elektrické, je hosťom wellness zakázané (!) priamo manuálne ovládať. Všetky zmeny oproti prednastaveným parametrom od výrobcu môže zmeniť iba školený personál vo VILLA IVICA. Akékoľvek svojvoľné zmeny zo strany hosťa sú zakázané a môžu spôsobiť jeho zranenia či smrť, prípadne nemalé škody a vady na uvedených zariadeniach prevádzkovateľa.

OČISTA A PRÍPRAVA PRED WELLNESS 

Do wellness nechoďte hladný alebo s plným žalúdkom. Aby ste mohli nerušene vychutnávať wellness, navštívte najprv toaletu.  Pred vlastným saunovaním sa každý dôkladne umyje mydlom a osprchuje. Dobre sa osušte, lebo suchá pokožka sa rýchlejšie potí. 

SAUNOVANIE

Pôžitok z pobytu v saune je veľmi subjektívny a preto je potrebný Váš osobný dojem a úsudok, pre nájdenie individuálneho nastavenia pre Vás. Prednastavená teplota je 90°C. Pri vstupe do sauny odporúčame nastaviť presýpacie hodiny na meranie času stráveného v saune. Pri saunovaní vždy dodržujte zvýšenú hygienu: umiestnite si plachtu alebo uterák na miesto, kde sedíte, aby pot nestekal na drevo. Dýchajte pozvoľne, nie však zhlboka. Zbytočne nerozprávajte a nepohybujte sa, v saune by ste mali telo nechať oddychovať. Pri inhalácii dýchajte spočiatku plytko, neskôr nádychy prehlbujte. Oči častejšie privierajte, alebo ich majte zatvorené.  Pobyt v saune by mal byť krátky, účinok je ale intenzívny. Poťte sa preto na hornej alebo spodnej lavici. Pri prehrievaní, ktoré by malo trvať 5 až 15 minút, niekto leží, niekto rád sedí. Spoľahnite sa hlavne ale na váš pocit a zostaňte v saune tak dlho, ako Vám to je príjemné. U detí (podmienka veku min. 10 rokov) sa ale vzhľadom na malú hmotnosť tela a rýchlejšie prehriatie, majú pobyty v saune skrátiť asi na 5 minút.  Akonáhle cítite, že klesla vlhkosť v saune, opatrne polejte malým množstvom vody  rozpálené lávové kamene na peci. Neohrozujte ale ostatných saunujúcich liatím prehnaného množstva vody (!) na kamene. Po ležiačky pociťujete príjemné rovnomerné teplo, lebo celý organizmus je v rovnakej teplotnej hladine a rozdiely povrchovej teploty sa rýchlejšie vyrovnávajú.  Netreba prudko vstávať. Ak chcete vstať, začnite najprv po hybovať končatinami, prípadne ak ležíte, sadnite si a masírujte si telo a až po chvíli sa postavte. Pohybujte sa čo najmenej a v tichosti relaxujte.   V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny je potrebné ihneď ukončiť saunovanie. Posledné 2 minúty by ste sa mali posadiť, aby si Váš krvný obeh zvykol na zvislú polohu a aby sa krv náhle nenahrnula do nôh.  Po dokonalom prehriatí nasleduje ochladenie studenou sprchou na tak dlho, kým nemáte pocit chladu.  Pred ďalším vstupom do sauny si chvíľu odpočiňte. Celý tento cyklus je odporúčané previesť celkom 3x.    Počas saunovania je veľmi dôležité doplnenie tekutín. Vhodná je čistá voda, minerálka, džús. Na záver si odpočiňte v separátnej odpočívacej miestnosti a skôr ako sa oblečiete, nechajte svoj pulz vrátiť do normálu.

UPOZORNENIA

Konzultujte s lekárom akékoľvek obmedzenia spojené s pobytom vo wellness.  V saune nesušte oblečenie, spôsobuje to riziko požiaru. Prebytočná veľká vlhkosť môže zároveň spôsobiť škody na elektrickom vybavení. Nedotýkajte sa piecky, keď je horúca. Kamene a vonkajší obal piecky Vás môžu popáliť. Nelejte veľa vody na kamene. Vyparujúca voda je vriaca. Nedovoľte deťom (podmienka vstupu min. 10 rokov vždy v sprievode  plnoletej osoby) približovať sa k piecke. Buďte opatrní, podlaha a stupienky v saune môžu byť klzké. Nikdy nechoďte do sauny po požití alkoholických nápojov, silných liekov alebo narkotík. V priestoroch sauny je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje a fajčiť.

HYGIENA

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia vo Welness VILLA IVICA: povrchy všetkých plôch vo wellness (uvedené vyššie), vrátane priestoru šatne / prezliekarne sú umývané pravidelne, minimálne však pred príchodom hostí na pobyt (check-in).  Priestor sauny a predmety a zariadenia v nej sa umývajú vodou s  čistiacim prostriedkom, vydrhnú kefou a následne čistia dezinfekčným prostriedkom. Dvere, umývateľné časti stien, nábytok, ohrievacie teleso a pod. sa utierajú čistou handrou namočenou v dezinfekčnom roztoku. Podlaha v šatni / prezliekarni je umývaná čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku a následne dezinfikovaná dezinfekčným prostriedkom. V profi vírivke Wellis  sa mení voda min. každých 5-7 dní podľa výsledkov analýzy kvality vody (parameter PH, stupeň dosiahnutej vyťaženosti, ročné obdobie a pod.), jej hygienická akosť je upravovaná príslušným chemicko-dezinfekčným granulátom, vstavaným dezinfekčným ozonizátorom vody vírivky, manuálnym čistením filtra a to vrátane dennej kontroly zodpovedajúcej normy PH vody vo vírivke.  V ochladzovacom bazéne sa mení voda min. každé 3 dni, jej hygienická akosť je upravovaná príslušným chemicko-dezinfekčným granulátom a to vrátane kontroly zodpovedajúcej normy PH vody. Klientom je k dispozícii ochladzovacia sprcha v krytom exteriéri wellness traktu a teplá sprcha so samostatným WC v kúpeľni prezliekacej šatni v interiéri ubytovacieho zariadenia. Celý tento priestor vrátane sprchy a toalety je rovnako čistený aj dezinfekčnými prostriedkami. Na dezinfekciu používame len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky. Ich príprava a aplikácia sa musia vykonávať podľa návodu výrobcu. Pri používaní dezinfekčného prípravku sa postupuje podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiava sa doba expozície. Pri upratovaní sa samozrejme všetky priestory aj dôkladne prevetrajú. Osoby zodpovedné za čistenie a dezinfekciu týchto priestorov: personál ubytovacieho zariadenia VILLA IVICA. Tieto osoby sú povinné dodržiavať hygienické a protiepidemiologické predpisy a vykonávať opatrenia k ich zabezpečeniu v prevádzke wellness. 

SPÔSOB SKLADOVANIA A MANIPULÁCIE S BIELIZŇOU

V zariadení je dostatočné množstvo bielizne, primerané počtu ubytovaných a potenciálnych klientov z radov širokej klientov. Každému klientovi je za separátnu platbu k dispozícii čistá bielizeň (župan, osuška, prezuvky a plachta). Podmienkou vstupu do wellness VILLA IVICA je zakúpenie vyššie uvedeného support-u, bez splnenia tejto podmienky nebude záujemcovi o službu vstup to wellness traktu umožnený.  Táto čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v skladovom priestore  pred vstupom do šatne / prezliekarne a na ubytovacie zariadenia je z čistairne zmluvného partnera privážaná v jednorázových plastových vreciach. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dochádzať k vzájomnému styku či zámene čistej a použitej bielizne. Použitá bielizeň je preto odkladaná do koša na špinavú bielizeň, ktorý nájdu klienti v šatni / prezliekarni. Tento kôš sa pravidelne po vyprázdnení dezinfikuje. Osoby zodpovedné za pranie, sušenie a žehlenie bielizne, manipuláciu s ňou a rozvoz: externá firma (PATRIK HALO, s.r.o.) zabezpečujúca čistiace a upratovacie služby vo frekvencii podľa dohody. Pranie bielizne a sušenie bielizne je zabezpečované zmluvným partnerom.

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia: prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku priebežne. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná pravidelne. Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu.

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie:  zhromažďovanie komunálneho zmesového odpadu je zabezpečené v odpadovom koši ktorý je umiestnený v trakte wellness a tiež preibežne v areáli ubytovacieho zariadenia. Triedenie a vynášanie odpadkov z odpadových nádob si počas pobytu zabezpečuje personál VILLA IVICA, pričom verejné kontajnery na zber komunálneho zmesového aj triedeného odpadu sa nachádzajú v areáli ubytovacieho zariadenia. Odvoz komunálneho zmesového a aj separovaného odpadu zabezpečuje  obec Marianka a to pravidelne podľa naplánovanej frekvencie. Prevádzkovaním ubytovacieho zariadenia, reštaurácie a služieb wellness  VILLA IVICA nevzniká žiaden nebezpečný odpad. Zodpovedná osoba za triedenie a vynášanie odpadu, ktorý vznikne pri upratovaní a čistení priestorov: externá zmluvná firma zabezpečujúca odovoz odpadov, personál VILLA IVICA, intervalové čistiace a upratovacie služby zmluvných partnerov, vo frekvencii podľa dohody s prevádzkovateľom.

Prevádzkový poriadok doplnekovej služby Wellness VILLA IVICA a musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia VILLA IVICA.

V Marianke: 10.12.2022