Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Bezpečnosť na prvom mieste!

Apartmány - VILLA IVICA kladú veľký dôraz na bezpečnostné parametre prevádzkovania ubytovania,

predovšetkým na bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, v snahe maximálne ochrániť zdravie a životy hostí a majetok.


Objekt je vybavený vlastným požiarnym hydrantom, napojeným na hlavný prívod vody z ulice. Požiarny hydrant sa nachádza v spojovacej chodbe v strede objektu, je chránený pred poveternostnými vplyvmi, ľahko prístupný z oboch strán objektu. Hydrant je pravidelne auditovaný autorizovanou spoločnosťou a technicky preskúšaný jej autorizovaným technikom a to min. raz ročne.

Všetky apartmány a priľahlé obslužné priestory sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi. Miesta umiestnenia hasiacich prístrojov sú riadne označené. Umiestnenie hasiacich prístrojov je po jednom na každom poschodí objektu a po jednom v každom z apartmánov. Hasiace prístroje sú pravidelne auditované autorizovanou spoločnosťou a technicky preskúšané jej autorizovaným technikom a to min. raz ročne.

Všetky apartmány a priľahlé obslužné priestory sú vybavené predpísanými požiarnymi akustickými hlásičmi dymu. Miesta umiestnenia požiarnych akustických hlásičov dymu sú z pravidla na strope miestností. Vo všetkých apartmánoch a interiérových zónach objektu (napr. schodiská, sklady, toalety a pod.) je fajčenie prísne zakázané!

Apartmány - VILLA IVICA  majú nad rámec príslušneho zákona riadne vypracované protipožiarne poplachové smernice, ktoré sú umiestnené na viditeľnom, voľne prístupnom mieste v objekte ubytovateľa.

Ubytovateľ má nad rámec zákona definované združené požiarne hliadky, ktoré sú zostavené z radov obslužného personálu. Súpiska hliadky je  umiestnená na viditeľnom, voľne prístupnom mieste v objekte.

Všetky hasiace prístroje sú riadne označené, voľne a ľahko prístupné.

Každý apartmán má vo svojom interiéri umiestnený evakuačný plán s vyznačeným bezpečným únikom do exteriéru objektu. Evakuačné plány su vypracované v SVK a ENG jazyku.

Objekt je vybavený núdzovými svetlami v únikových zónach, v obslužných priestoroch (napr. schodiská a pod.) a vo vybraných izbách (napr. viacizbové apartmány). V prípade výpadku elektrickej energie sa automaticky rozsvietia a to po dobu min. 2 hod. Svetlá majú medzinárodne definovanú info-grafiku s vyznačeným smerom úniku.

Objekt má v rámci požiarnej prevencie účelovo vyhradené fajčiarske miesta, výlučne v exteriéri objektu.

Obslužný personál je pravidelne školený v rámci protipožiarneho výcviku a bezpečnosti práce (BOZP). Absolvované školenia sú riadne zdokumentované.

Objekt je pod požiarnym auditom certifikovaného požiarneho odborníka, ktorý vedie tzv. Protipožiarnu knihu a vykonáva príslušné protipožiarne kontrolné prehliadky a to min. štvrťročne.