Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Ubytovací a reklamačný poriadok

Apartmány - VILLA IVICA

Alt. názvy pre klientsky, alebo obchodný styk:  Apartmány - VILLA IVICA, Apartments VILLA IVICA, alebo Apart Hotel VILLA IVICA.

Ubytovateľ (ubytovanie na súkromí, i na báze krátkodobého prenájmu) Juraj Lím, v zmluvnej spolupráci s IVICA SK, s.r.o.
Trvalý pobyt Karpatská 107, 900 33 Marianka, SR
Adresa ubytovania Karpatská 107, 900 33 Marianka, SR
Mobil pre rezervácie +421/905/ 23 08 13, +421/948/46 86 61
Mobil /recepcia +421/902/22 33 22
WEB SK www.IVICA.sk
E-mail SK villa@ivica.sk
Juraj Lím /prenajímateľ: IČO: 44631022 IVICA SK, s.r.o. /nájomca /IČO: 46 551 450
IVICA SK, s.r.o. /nájomca /IČ DPH: SK 2023455049 IVICA SK, s.r.o. /nájomca /DIČ: 2023455049
Registrácia prenajímateľa na DÚ v Malackách ku dňu: 01.07.2015
Prenájom časti RD /ubytovanie na súkromí odo dňa: 01.07.2021


Článok I. Podmienky a spôsob ubytovania

V objekte (používané alt. názvy ubytovacieho zariadenia pre klientsky, alebo obchodný styk), môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu poverenému zástupcovi ubytovateľa ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti a to v zmysle platného znenia zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a to v zmysle platného znenia zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný, pre potreby jeho identifikácie, predložiť platný cestovný pas (v prípade, že ide o hosťa z krajín EÚ platný cestovný pas, alebo identifikačnú kartu (OP) a to poverenému zástupcovi ubytovateľa. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase do 21.00 hod., najskôr však od 12.00 hod. dňa príchodu. Do tejto doby ubytovateľ pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a ubytovateľ ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 hod. dňa príchodu nenahlási telefonicky, alebo e-mailom predpokladaný čas svojho príchodu, po 20.00 hod. plánovaného dňa príchodu hosťa, môže ubytovateľ s ubytovacou kapacitou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je ubytovateľ povinný podržať rezerváciu do 22.00 hod. plánovaného dňa príchodu hosťa. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok, uvedených v Čl. I, v časti Storno poplatky pri zrušení pobytu alebo nedostavení sa na objednaný, rezervovaný pobyt ubytovacieho poriadku ubytovateľa. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú alternatívu ubytovania v rámci svojich kapacít, v inej cenovej relácii, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10.00 hod. dňa odchodu (CHECK OUT). Do tohto času apartmán uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní apartmán do 11.00 hod., môže mu ubytovateľ účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Apartmán sa považuje za uvoľnený, potom čo hosť vynesie z apartmánu všetky svoje veci, odovzdá kľúče ubytovatelovi alebo poverenému pracovníkovi ubytovateľa, ak nebolo dohodnuté inak, oznámi svoj odchod.

Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06.00 hod., resp. trvá na ubytovaní pred 10.00 hod. dňa príchodu. (CHECK IN) zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak. V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj!

Ubytovateľ  poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pri nástupe na pobyt, ak nebolo dohodnuté inak. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za ubytovanie na súkromí je v objekte k nahliadnutiu v slovenskej i v anglickej jazykovej mutácii a to vo vstupnych priestoroch  alebo na internete, v ONLINE verzii na adrese www.IVICA.sk.

Ubytovateľ  si vyhradzuje právo prípadne požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške od min. 50% do max. 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva obojstranne záväznou pre ubytovateľa až po obdržaní úhrady zálohovej platby na jeho účet: alebo hotovostne, v prospech ubytovateľa, ak nebolo vopred dohodnuté inak.

APARTMÁNY VILLA IVICA (ubytovatelia: Juraj Lím, trvale bytom Karpatská 107 Marianka a a Kristína Slámová, trvale bytom Hlavná 58 Stupava, v zmluvnej spolupráci a v zastúpení spoločností IVICA SK, s. r. o., sú oprávnení si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju pôvodnú záväznú rezerváciu (vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie), alebo už vystavenú písomnú rezerváciu pobytu. V prípade, že hosť čiastočne stornuje pôvodnú dĺžku už objednaného záväzného pobytu, nárok na uplatnenie uverejnených cenníkových zliav a bonusov úplne zaniká a aplikuje sa bežná cena ubytovania bez zliav, vrátane prípadného príslušného storno poplatku za skrátenie/zrusšenie pobytu alebo jeho časti. Platný a zároveň uverejnený cenník ubytovania v Apartments VILLA IVICA má výlučne informatívny charakter. Výška zliav, bonusov a teda aj výsledná cena sa v priebehu roka (sezóny) môžu meniť, resp. líšiť. V cenníku uvádzané zľavy a bonusy nie sú automaticky nárokovateľné klientom a môžu, ale nemusia byť ubytovateľom premietnuté do výslednej ceny ubytovania. Zľavy a bonusy sú spravidla aplikované a transparentne uvádzané v každej individuálnej kalkulácii pobytu, ktorá je spravidla písomne, elektronicky (e-mailom) zaslaná hosťovi, alebo verbálne odkomunikovaná pracovníkom recepcie Apartments VILLA IVICA.

Stornovanie pôvodne záväzne zarezervovaného pobytu, alebo písomne objednaného, resp. už uhradenou zálohovou fakturou zazmluvneného  pobytu, musí vždy zo strany objednávateľa t.j. klienta/hosťa prebehnúť v písomnej podobe a musí byť úspešne a zároveň overene doručené ubytovateľovi: APARTMÁNY - VILLA IVICA /IVICA SK, s.r.o. a to alebo elektronicky / e-mailom na adresu: villa@ivica.sk, prípadne sms správou  na číslo: +421/905/230 813.

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie alebo jej časti (vrátane verbálnej/telefonickej záväznej rezervácie), alebo vystavenej písomnej rezervácie pobytu alebo jeho časti v APARTMÁNY - VILLA IVICA***, v uvedených časových lehotách (neplatí pri udalostiach „vis major“), je nasledovný:

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

70% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 14 dní pred príchodom. Toto neplatí v čase veľkonočných a vianočných sviatkov, silvestra a Nového roka. Rezerváciu ubytovania v takomto období podmieňujeme uhradením zálohovej faktúry vo výške 100% z konečnej ceny pobytu. V prípade zrušenia pobytu v týchto klientsky preferovaných, resp. exponovaných obdobiach roka, je už uhradená záloha nevratná a storno poplatok za zrušenie pobytu je vo výške 100% z konečnej ceny pobytu).

100% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 5 dní pred príchodom, alebo nedostavenie sa.


Článok II. Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

Ubytovateľ zodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach iba v prípade udalostí „vis major“.

Za škody spôsobené na majetku ubytovateľa zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovateľa a pobyt im tam umožnil hosť. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. 

V rámci prevencie hosť:

Aj počas pobytu v interiéry bude mať zavreté, resp. zamknuté vchodové dvere. Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje ubytovateľa.

Pred odchodom z objektu ubytovateľa hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí, a to aj na poschodí.

V prípade dlhšej neprítomnosti v apartmáne, ubytovaný hosť oznámi túto skutočnosť ubytovateľovi, aby ubytovateľ mohol zabezpečiť počas jeho neprítomnosti pravidelnú kontrolu ubytovacích priestorov.


Článok III. Všeobecne platné ustanovenia

V apartmáne, v ktorom je hosť ubytovaný, smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného zástupcu ubytovateľa, aj to len v čase od 08.00 h do 22.00 h. Ubytovateľ nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje), ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov ubytovateľa , pričom sa budú tieto osoby považovať za hostí a bude sa im, alebo objednávateľovi účtovať cena za ubytovanie a to podľa platného cenníka ubytovania v APARTMÁNY - VILLA IVICA.

V izbách a priľahlých priestoroch ubytovateľa nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka ubytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení ubytovateľa, vykonávať zásahy do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.

V objekte ubytovateľa nie je hosťom dovolené, bez súhlasu ubytovateľa, používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje typu mobilný telefón, notebook a pod.).

V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi ubytovateľa a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v apartmáne ani v ostatných interiérových a exteriérových priestoroch ubytovateľa . Pri vzniku škody spôsobenej maloletým, zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v APARTMÁNY - VILLA IVICA a ktorá je zodpovedná podľa zákona. Hosťom nie je dovolené vnášať do apartmánu veci, pre úschovu ktorých ubytovateľ vyčlenil iné miesto (napr. bicykle, lyže, sánky a pod.). Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje u ubytovateľa. Vo všetkých interiérových častiach ubytovateľa platí prísny ZÁKAZ FAJČENIA! Pri závažnom ochorení alebo zranení klienta ubytovateľ na požiadanie hosťa nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu. V obzvlášť závažných, najmä však život ohrozujúcich prípadoch tak môže urobiť aj bez súhlasu ubytovaného hosťa(í).

Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch hotela len so súhlasom ubytovateľa a to za predpokladu, že majiteľ preukáže ich bezproblémový zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje samostatnou sadzbou (vid cenník)  a to pripočítaním k riadnej cene ubytovania. Výška ceny ubytovania zberaťa je odvodená od počtu domácich zvierat, ich veľkosti, resp. hmotnosti. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia: vo všetkých exteriérových priestoroch ubytovateľa musí mať každý ubytovaný pes košík a musí byť vedený na vôdzke. Akýkoľvek voľný pohyb zvierat hostí v exteriéri objektu ubytovateľa je prísne zakázaný!

Psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Pre prenocovanie v objekte ubytovateľa musí mať pes, alebo iné domáce zviera vlastnú klietku, alebo bydlo. Na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom, v prípade poškodenia majektu ubytovateľa zvieraťom je hosť povinný zaplatiť škodu v plnej výške.

Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa, alebo osoba, ktorá pobyt v apartmáne zvieraťu umožnila.

Pred každým odchodom z apartmánu je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v apartmáne a priľahlých priestoroch i v izbách, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v apartmáne, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a v prípade finálneho odchodu, resp. dlhodobej, vopred oznámenej neprítomnosti, odovzdať kľúč s príveskom od apartmánu poverenému zástupcovi ubytovateľa. Za stratu kľúča s príveskom účtuje ubytovateľ =8,30 €. Prípadné vzniknuté vady je hosť povinný okamžite nahlásiť ubytovateľovi.

Priľahlé verejné parkoviská neďaleko objektu ubytovateľa (do 40 m) sú bezplatné, nie sú však strážené, iba čiastočne monitorované kamerovým systémom na budovach objektu ubytovateľa. Ubytovateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať na verejných obecných nestrážených parkoviskách, ktoré sa nachádzajú do cca. 40 m od objektu ubytovateľa. Hostia sú povinní zaparkovať svoj automobil na neďalekom, nestráženom obecnom parkovisku.

Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute hosť nenecháva voľne položené osobné veci, športové potreby, elektronické zariadenia a pod. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovateľa prijíma poverený zástupca ubytovateľa osobne v priestoroch ubytovateľa, alebo písomne vo svojej, na tento účel špeciálne zriadenej, poštovej schránke, či na svojej poštovej adrese, prípadne elektronicky na emailovej adrese: VILLA@IVICA.sk. Hosť i ubytovateľ sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má ubytovateľ právo odstúpiť od poskytnutia ubytovania a to pred začatím i plynutím, resp. uplynutím dohodnutého času ubytovania a to bez nároku hosťa na vrátenie peňazí (napr. už uhradená záloha, resp. prijatá hotovostná platba).

Hosť súhlasí, že všetky spory a akékoľvek nároky a spory vyplývajúce z ubytovania / poskytovania služieb v zmysle tohto Ubytovacieho poriadku budú podrobené právomoci Obchodného rozhodcovského súdu so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava s tým, že predmetnú vec bude rozhodovať rozhodca v zmysle rokovacieho poriadku daného súdu, pričom rozhodným právom je právny poriadok SR.

Ubytovací poriadok je platný a účinný od 01.01.2020. Ceny uvedené v cenníku sú kalkulované v EUR. Ubytovaný hosť prijatím objenávky, alebo potvrdením kalkulacie s cenou pobytu, prípadne fyzickým nástupom na daný pobyt potvrdzuje a prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s jeho obsahom, že mu porozumel, je som si vedomí svojich práv, povinností i zodpovednosti sa prípadné škody, ktoré by mohol spôsobiť a že s ním dobrovoľne, bez nátlaku, nie v núdzi, súhlasí.

V Marianke, dňa 01.01.2020

Juraj Lím a Kristína Slámova, prenajímatelia objektov

Kristína Slámová, konateľ IVICA SK, s.r.o. (zmluvný nájomca)